Suomen monikulttuurinen muistikeskus MUKES rekisteriseloste

 

Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry 
Tietosuojaseloste, päivitetty 14.8.2021

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen seloste käsittelytoimista.

 

1. Rekisterin pitäjä

Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry, Y-tunnus 3166879-1
Kivivuorenkuja 2 H 68, 01620 Vantaa

www.mukes.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Siiri Jaakson
siiri.jaakson@mukes.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen monikulttuurinen muistikeskus MUKES henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on ylläpitää listaa Suomen monikulttuurinen muistikeskus MUKES: jäsenistä, opastus-, koulutus- ja kehittämistoimintaan ilmoittautuneista ja osallistuvista henkilöistä sekä henkilöistä, jotka ovat olleet yhteydessä ja toivovat jatkossa tietoa MUKES toiminnasta, osallistumismahdollisuuksista sekä ilmoittautumista vaativiin tapahtumiin.
Rekisterin yhteystietoja käytetään yhteydenpitoon, tiedottamiseen, tilaisuuksien ja muun toiminnan järjestämiseen sekä palautteen keräämiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
Yhteystiedot: (henkilön nimi, postiosoite ja/tai sähköpostiosoite, puhelinnumero) Ikä, kielitaito, ammatti
Lisäksi henkilöiltä, jotka työskentelevät tai tekevät toiminnalle palkkioperusteisia työsuoritteita kysytään: Henkilötiedot, osoite, verokorttitiedot, pankkitilin numero.
Ruokatarjoilujen yhteydessä kysytään osallistujilta lisäksi erityisruokavaliot. Tarvittaessa henkilön tietoihin voidaan lisätä esteettömyysvaateisiin liittyvä tieto, kuten pyörätuolin käyttö.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään tai heidän valtuuttamiltansa yhteyshenkilöiltä. Tiedot saadaan henkilöiltä kasvokkain, puhelimitse, sähköpostilla tai internetin kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttamista koskevat päätökset tehdään pyytämällä siihen asianomaisen lupa. Tietoja voidaan luovuttaa myös asianomaisen omasta aloitteesta. Tapahtumiin tms. toimintaan osallistuvista ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole esim. hotellin tms. vaatimukset. Tiedot erityisruokavalioista tai esteettömyysvaateista voidaan luovuttaa tilaisuuden järjestämistä varten järjestelyistä vastaavalle taholle. Henkilöiden, jotka tekevät palkan tai palkkioperusteisia työsuoritteita, tiedot luovutetaan yhdistyksen tilitoimistolle tai tilaajataholle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Osa yhteystiedoista voidaan kerätä manuaalisesti. Yhteystiedot kirjataan sähköiseen tietojärjestelmään, jonka jälkeen manuaaliversiot tuhotaan.

Sähköinen aineisto:
Rekisteri on sähköinen ja vain yhdistyksen työntekijöiden käytettävissä. Rekisterin tietoja käytetään vain kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin yhdistyksen asianomaisten työntekijöiden toimesta.

Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.